ครูกนกวรรณ

ดาวน์โหลด เอกสาร

   1.- ชุดฝึกการอ่านเสริมความรู้ วิชางานสารบรรณ

   2.- เกร็ดความรู้ นำขึ้น Website

   3. - วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน