1 เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนหาความหมายของคำต่อไปนี้

1.   ข้อมูล (Data) หมายถึงอะไร

2.   ให้นักเรียนวาดแผนภูมิโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล

3.   องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลมีอะไรบ้าง

4.   จงอธิบายข้อเสียของการจัดการด้วยแฟ้มข้อมูล

5.   ฐานข้อมูล หมายถึง

6.   จงบอกข้อดีและข้อเสียของระบบการจัดการฐานข้อมูล DBMS (เปรียบเทียบเป็นตาราง)

7.   หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูลได้แก่

*********************************

ใบงานที่ 2 องค์ประกอบ

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนหาความหมายของคำต่อไปนี้

o    field   คืออะไร

o    Record  คือ อะไ

o    Table คือ อะไร

o    Query  คือ อะไร

o    Form  คือ อะไร

o    Report คือ อะไร

o    ไฟล์ฐานข้อมูลใน Access นั้นมีส่วนขยายหรือนามสกุลของไฟล์ คือ

o    องค์ประกอบหลักของฐานข้อมูลใน Access คือ

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 3

การสร้างตาราง

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ

1.     ให้นักเรียนสร้างตาราง ชื่อ tbl_student  ในฐานข้อมูลชื่อ work1.accdb  โดยใช้มุมมอง Design View

ชื่อเขตข้อมูล

คำอธิบาย

ชนิดของข้อมูล

ขนาด

Code

รหัสนักเรียน

text

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คีย์หลัก คือ ................................................

2. ให้นักเรียนป้อนข้อมูลลงในตาราง tbl_student  อย่างน้อย 10 เรคคอร์ด

3. ให้นักเรียนสร้างตาราง ชื่อ tbl_teacher  ในฐานข้อมูลชื่อ work1.accdb  โดยใช้มุมมอง Design View

ชื่อเขตข้อมูล

ชนิดของข้อมูล

ขนาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คีย์หลัก คือ ................................................

4. ให้นักเรียนป้อนข้อมูลลงในตาราง tbl_teacher  อย่างน้อย 10 เรคคอร์ด

 

*********************************

 

ใบงานที่ 4

การสร้างตารางแบบกำหนดคุณสมบัติ

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ

1. ให้นักเรียนสร้างตารางจากมุมมอง Table Design

ตั้งชื่อตาราง tbl_Product  
ฐานข้อมูลชื่อ  Product.accdb

รายการ

ชื่อฟิลด์

ชนิดของข้อมูล

ขนาด

รหัสสินค้า

ProductID

Text

4

ชื่อสินค้า

………………........

………………........

………………........

จำนวน

………………........

………………........

………………........

ราคา

………………........

………………........

………………........

วันที่สั่งซื้อ

………………........

………………........

………………........

ชื่อร้าน

………………........

………………........

………………........

1.     ให้กำหนดคุณสมบัติของ Validation rule และ Validation Text เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฟิลด์

1.     จำนวน ตรวจสอบว่า ต้องมีจำนวนมากกว่า 1

2.     ราคา  ตรวจสอบว่า ราคาต้องเป็น 5, 10 , 15 ,  20 , 25 , 30 เท่านั้น

2.     กรอกข้อมูลลงตารางจำนวน 10 รายการ

3.     ให้นักเรียนหาผลรวมของราคาทั้งหมด

2. ให้นักเรียนสร้างตารางเพื่อเก็บของมูลของห้องสมุด

ชื่อตาราง.........................

 

ชื่อตาราง.........................

ข้อมูลที่จัดเก็บ

4.               ...........................................

5.               ...........................................

6.               ...........................................

7.               ...........................................

8.               ...........................................

 

ข้อมูลที่จัดเก็บ

9.               ...........................................

10.         ...........................................

11.         ...........................................

12.         ...........................................

13.         ...........................................

 

 

ใบงาน 5

ออกแบบฐานข้อมูล

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลชื่อ Product

ตารางสินค้า tbl_product  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินค้า


ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

ขนาดข้อมูล

คำอธิบาย

Product_ID

Text

13

รหัสสินค้า (กำหนดเป็น Primary Key)

Product_name

Text

50

ชื่อสินค้า

Product_price

Currency

Currency

ราคา

Type_ID

Text

5

รหัสประเภทสินค้า(กำหนดเป็น Foreign key)

ตารางประเภทสินค้า tbl_type  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่มีขาย

ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

ขนาดข้อมูล

คำอธิบาย

Type_ID

Text

5

รหัสประเภทสินค้า(กำหนดเป็น Primary Key)

Type_name

Text

50

ประเภทสินค้า

ตารางขายสินค้า tbl_order  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า

ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

ขนาดข้อมูล

คำอธิบาย

Order_ID

Number

Long integer

เลขที่รายการขาย (กำหนดเป็น Primary Key)

Order_date

Date / time

Short date

วันที่ขาย

Order_time

Date / time

Short time

เวลาที่ขาย

ตารางขายสินค้า tbl_order  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้า

ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

ขนาดข้อมูล

คำอธิบาย

Order_ID

Number

Long integer

เลขที่รายการขาย (กำหนดเป็น Primary Key)

Product_ID

Text

13

รหัสสินค้า (กำหนดเป็น Primary Key)

Qty

Number

Integer

จำนวนสินค้า

saleprice

Currency

Currency

ราคาขาย

กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง


http://www.pbps.ac.th/e_learning/access/ex/ex4_table_clip_image002.jpg

 

ใบงาน 6

แบบสอบถาม Query

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ Query

1. ให้นักเรียนสร้างแบบสอบถามอย่างง่าย

 • เลือกตารางสินค้า และตารางประเภทสินค้า
 • ตาราง tbl_product  เลือกฟิลด์ product_ID และ product_name
 • ตาราง tbl_type  เลือกฟิลด์ type_name
 • บันทึกชื่อคิวรี  qry_product_type

2. สร้างคิวรีในมุมมองออกแบบ Query Design

 • เลือกตาราง tbl_product  tbl_product  ตาราง tbl_type 
 • เลือก ฟิลด์ product_ID , product_name , product_price จากตาราง tbl_product 
 • เลือกฟิลด์ type_name จากตาราง tbl_type 
 • บันทึกชื่อคิวรี  qry_product_type1

3. สร้างเงื่อนไข ( จากคิวรีข้อ 2 )

 • ต้องการแสดงข้อมูลสินค้าที่มีราคา มากกว่า 20 ขึ้นไป
 • ต้องการแสดงข้อมูลสินค้าประเภท คอมพิวเตอร์
 • ต้องการแสดงข้อมูลสินค้าประเภท …….กำหนดให้ป้อนพารามิเตอร์

 

 

ใบงานที่ 7

เรื่อง Form

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสร้างฟอร์มจากตาราง

o    ให้นักเรียนสร้างฟอร์มรับข้อมูลจากตาราง tbl_product โดยใช้วิธีการสร้างฟอร์มเดี่ยว                  บันทึก ชื่อ frm_product1

o    ให้นักเรียนสร้างฟอร์มรับข้อมูลจากตาราง tbl_product โดยใช้วิธีการสร้างฟอร์มแยก             บันทึก ชื่อ frm_product2

o    ให้นักเรียนสร้างฟอร์มรับข้อมูลจากตาราง tbl_product โดยใช้วิธีการสร้างฟอร์มด้วยตัวช่วยสร้าง บันทึก ชื่อ frm_product3

 

 

ใบงาน

โครงการ(10 คะแนน)

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ

  • ให้นักเรียน 1 คน
   เพื่อสร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Access 2007 แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน
  • กำหนดส่งก่อนสอบปลายภาค