ชนิดของข้อมูลที่เรากำหนดให้กับตัวแปรนั้นเพื่อให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพเพราะใช้พื้นที่ขนาดเหมาะสมในการเก็บข้อมูล

ชนิดของข้อมูล

ขนาด (ไบต์)

คำอธิบาย

Byte

1

มีค่าตั้งแต่ 0 - 255

Char

2

มีค่าตั้งแต่ 0 - 65535

Short

2

มีค่าตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767

Integer

4

มีค่าตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

Long

8

มีค่าตั้งแต่ -9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,807

Single

4

จะแสดงรายละเอียดต่อไป

Double

8

จะแสดงรายละเอียดต่อไป

Decimal

12

จะแสดงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

Boolean

2

มีค่า True กับ Falue

tring

?

ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นชุดของตัวอักขระ

Date

8

เป็นข้อมูลชนิดวันที่ และเวลา

Object

4

เป็นข้อมูลชนิดออบเจ็กต์

ชนิดข้อมูลแบบตัวเลขจำนวนเต็ม

ชนิดของข้อมูล

รายละเอียด

Byte

เป็นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีค่าระหว่าง 0-255 ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำน้อยคือใช้แค่ 1 ไบต์ ในการเก็บชนิดข้อมูลนี้

Char

เป็นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีค่าระหว่าง 0-65535 ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำน้อยคือใช้แค่ 2 ไบต์ ในการเก็บชนิดข้อมูลนี้

Short

เป็นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีค่าระหว่าง -32,768 ถึง 32,767 ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำ 2 ไบต์ ในการเก็บชนิดข้อมูลนี้

Integer

เป็นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีค่าระหว่าง -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำ 4 ไบต์ ในการเก็บชนิดข้อมูลนี้

Long

เป็นชนิดข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีค่าระหว่าง -9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,807 ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำ 8 ไบต์ ในการเก็บชนิดข้อมูลนี้

ชนิดข้อมูลแบบเลขทศนิยม

ชนิดของข้อมูล

รายละเอียด

Single

เป็นชนิดของข้อมูลประเภทเลขทศนิยมยกกำลังที่มีความละเอียดในแบบ single precision (ความละเอียดต่ำ) จะใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำ 4 ไบต์ในการเก็บข้อมูลชนิดนี้
* 1.401298E-45 ถึง 3.402823E38 สำหรับเลขบวก
* -3.402823E38 ถึง -1.401298E-45 สำหรับเลขลบ
* 0

Double

เป็นชนิดของข้อมูลประเภทเลขทศนิยมยกกำลังที่มีความละเอียดในแบบ double precision (ความละเอียดสูง) จะใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำ 8 ไบต์ในการเก็บข้อมูลชนิดนี้
* 4.94065645841247E-324 ถึง 1.79769313486232E308 สำหรับเลขบวก
* -3.402823E38 ถึง -1.401298E-45 สำหรับเลขลบ
* 0

Decimal

เป็นชนิดของข้อมูลประเภทตัวเลขที่สามารถเก็บค่าตัวเลขได้ใหญ่มาก ซึ่งจะเก็บตัวเลขจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ระหว่าง -79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 ถึง +79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 แต่ถ้าเราจะเก็บเป็นเลขทศนิยมจะมีค่าอยู่ระหว่าง -7.9228162514264337593543950335 ถึง +7.9228162514264337593543950335 ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำ 16 ไบต์ในการเก็บชนิดข้อมูลนี้

ชนิดข้อมูลทั่วไป

ชนิดของข้อมูล

รายละเอียด

Boolean

เป็นชนิดข้อมูลที่มีอยู่ 2 ค่า คือค่า True ซึ่งจะสามารถแทนได้ด้วยค่า -1 และค่า False :ซึ่งจะสามารถแทนได้ด้วยค่า 0

String

เป็นชนิดของข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อความอักขระต่างๆ

Date

เป็นชนิดข้อมูลที่ใช้แทนวันที่และเวลา

Object

จะเป็นชนิดของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงถึงออบเจ็กต์ต่างๆ สำหรับข้อมูลชนิดนี้ จะเป็นพื้นฐานของข้อมูลชนิดต่างๆ ใน VB.NET ถ้าเราประกาศตัวแปรโดยที่ไม่ได้ระบุชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลของตัวแปรตัวนั้นก็จะเป็นชนิดอObject ทันที