ตัวแปร (Variable)
ตัวแปรมีหน้าที่เก็บข้อมูลในการทำงานของโปรแกรมไว้เป็นการชั่วคราว สาเหตุที่เราต้องการกำหนดชื่อตัวแปร ใช้แทนค่าที่เรา อ้างอิง ในหน่วยความจำ เพราะเราไม่สามารถอ้างอิงถึง Address ของข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำได้ ซึ่งเป็นเลขฐานสอง ซึ่งมีค่ามากเกินกว่าที่เราจะจดจำได้ เราจึงกำหนดชื่อตัวแปรเพื่ออ้างอิงไปยังค่าที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำแทน ตัวแปรที่กำหนดขึ้นจะต้องประกอบด้วยชื่อและชนิดของข้อมูล (Data Type) ที่ตัวแปรเก็บได้

การประกาศตัวแปร
การประกาศตัวแปร จะเป็นการบอกว่าโปรแกรมเรามีตัวแปรนี้เพื่อให้สามารถนำตัวแปรนี้ไปใช้ในโปรแกรมได้

รูปแบบ

         Dim <ชื่อตัวแปร> As <ชนิดตัวแปร >

         Dim <ชื่อตัวแปร> (ถ้าไม่ใส่ชนิดจะหมายถึงเป็นตัวแปร Object แต่ไม่แนะนำ)

กฎการตั้งชื่อตัวแปร

รูปแบบการประกาศตัวแปร