โอเปอเรเตอร์ เป็นการกระทำบางอย่างกับข้อมูล และได้ผลลัพธ์ออกมา ใน VB.NET แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

  • โอเปอเรเตอร์ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์
  • โอเปอเรเตอร์ในทางตรรกะ
  • โอเปอรเรเตอร์ในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลสตริง
  • โอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบ

โอเปอเรเตอร์ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์

เป็นโอเปอรเรเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์

การกระทำ

สัญลักษณ์

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

การบวก
การลบ
การคูณ
การหาร
การหารแบบจำนวนเต็ม
การหาเศษ
การยกกำลัง

+
-
*
/
\
Mod
^

2 + 4
4 - 2
4 * 2
5 / 2
5 \ 3
10 Mod 3
2 ^ 4

6
2
8
2.5
1
1
16


โอเปอเรเตอร์ในทางตรรกะ

โอเปอเรเตอร์ And

A

B

A And B

True
True
False
False

True
False
True
False

True
False
False
False

โอเปอเรเตอร์ Or

A

B

A Or B

True
True
False
False

True
False
True
False

True
True
True
False

โอเปอเรเตอร์ Xor

A

B

A Xor B

True
True
False
False

True
False
True
False

False
True
True
False

โอเปอเรเตอร์ AndAlso

A

B

A AndAlso B

True
True
False

True
False
ไม่มีการหาค่า

False
True
False

โอเปอเรเตอร์ OrElse

A

B

A OrElse B

True
False
False

ไม่มีการหาค่า
True
False

True
True
False


โอเปอเรเตอร์ในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลสตริง

โอเปอเรเตอร์กลุ่มนี้จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้เชื่อม String กับ String เข้าด้วยกัน หรือ String กับข้อมูลตัวเลข
        เครื่องหมาย + ใช้เชื่อม String กับ String
        เครื่องหมาย & ใช้เชื่อม String กับข้อมูลแบบ Numeric หรือ String


โอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบ

โอเปอเรเตอร์นี้ใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างค่า 2 ค่า โดยมีผลลัพธ์เป็น True หรือ False อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สัญลักษณ์ของโอเปอเรเตอร์

ความหมาย

รูปแบบการใช้งาน

=
<>
<
>
<=
>=

เท่ากับ
ไม่เท่ากับ
น้อยกว่า
มากกว่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
มากกว่าหรือเท่ากับ

A = B
A <> B
A < B
A > B
A <= B
A >= B


ลำดับในการทำงานของโอเปอเรเตอร์

ลำดับการทำงานก่อนหลังของโอเปอเรเตอร์ชนิดต่างๆ ใน VB.NET จะเรียงลำดับการทำงานจากสูงสุดไปยังต่ำสุด การคำนวณค่าของนิพจน์ใดๆ ให้ดูว่าโอเปอเรเตอร์ใดมีลำดับในการทำงานสูงสุดก็ให้หาค่าจากการกระทำของโอเปอเรเตอร์นั้นก่อน ตามด้วยหาค่าจากการกระทำของโอเปอเรเตอร์ที่มีลำดับในการทำงานต่ำลงมา
นิพจน์บางรูปแบบจะมีโอเปอเรเตอร์ในนิพจน์ที่มีลำดับการหาผลลัพธ์เท่ากัน เราจะหาค่าการกระทำของโอเปอเรเตอร์นั้นจากซ้ายไปขวา

ชนิดของโอเปอเรเตอร์

โอเปอเรเตอร์

คำอธิบาย

โอเปอเรเตอร์คำนวณ

^

การยกกำลัง

 

-

การบอกว่าเป็นจำนวนลบ

 

* , /

การคูณ, การหาร

 

\

การหารจำนวนเต็ม

 

Mod

การหาเศษจากการหาร

 

+ , -

การบวก, การลบ

โอเปอเรเตอร์เชื่อมต่อสตริง

+ , &

การเชื่อมต่อสตริง

โอเปอเรเตอร์เปรียบเทียบ

= , <> , >= , <= , < , > , Like , Is

การเปรียบเทียบ

โอเปอเรเตอร์ตรรกะ

Not

 

 

And , AndAlso

 

 

Or , OrElse

 

 

Xor