การใช้กล่องแสดงข้อความ

MsgBox(TextMessage,type,Titlebar)

 Type 0 = OK
Type  1 = ok,Cancle
Type 2 = abort,retry.ignore
Type 3 = yes,no,cancle
Type 4 = yes,no
Type 5 = retry,cancle

หรือ

MessageBox.Show(TextMessage, Titlebar