โครงร่างรายวิชา (สามารถ Dowload ใบงาน เอกสารประกอบการค้นคว้า และเอกสารประกอบการเรียนได้ด้านล่าง)

รหัสวิชา

2201-2418

ชื่อวิชา (ไทย)

เทคโนโลยีสำนักงาน

 

ชื่อวิชา (อังกฤษ)

Tecnology Office

 

จำนวนหน่วยกิจ (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

2 (4)

ปรับปรุงล่าสุด

22 ตุลาคม 2553 เวลา 16.16

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบสำนักงานสมัยใหม่ บทบาทของสำนักงาน วงจรการปฏิบัติงานในสำนักงานสมัยใหม่ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน ปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานสำนักงานในการรับ-ส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลระบบดิจิตอล การประมวลผลข้อมูล

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. เข้าใจรูปแบบและบทบาทที่เปลี่ยนไปบนสำนักงานสมัยใหม่

2. เข้าใจระบบการปฏิบัติงานในสำนักงานสมัยใหม่

3. เข้าใจบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในสำนักงาน

4. มีทักษะในการปฏิบัติงานสำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมาย บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อสำนักงานสมัยใหม่

2. ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในสำนักงาน

หัวข้อวิชา (Course outline)

ครั้งที่

หัวเรื่อง

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน

2

เทคโนโลยีสำนักงานสมัยใหม่

3

การจัดรูปแบบสำนักงานสมัยใหม่

4

การจัดองคืประกอบในสำนักงานสมัยใหม่

5

ระบบอินทราเนต และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

6

ระบบการจัดเก็บข้อมูล

7

วิธีการประมวลผลข้อมูล

วิธีการสอน

                การบรรยาย และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามหัวข้อที่กำหนดโดยค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนต ตามใบงาน

         สรุปผลหน้าชั้นเรียนในระบบกลุ่ม บันทึกผลการค้นคว้าตามใบงานลงแผ่นบันทึก และจัดลงเว็บบอร์ด นักศึกษาทำรายงานส่ง

อุปกรณ์สื่อการสอน

นักศึกษาต้องจัดทำรายงานกลุ่มละ 1 เรื่อง ตามหัวข้อที่กำหนด

ส่งมอบงานพร้อมรับการประเมินจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ผู้สอน

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

    

8.1 รายงานจำนวน 1 ฉบับ

15 คะแนน

8.2 ประเมินผลการค้นคว้าภายในชั้นเรียน

35 คะแนน

8.3 สอบกลางภาค

10 คะแนน

8.4 การบ้านและแบบฝึกหัด

10 คะแนน

8.5 พฤติกรรม

10 คะแนน

8.6 Final

20 คะแนน

 

 

 

การประเมินผลการเรียน

เกณฑ์ในการประเมินผล มีดังนี้ (การตัดเกรดจะใช้วิธีแบบอิงเกณฑ์)

การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบ และให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน

วันจันทร์

 

 12.00-14.00

วันอังคาร

 

8.00-10.00

วันพุธ

 

12.00-14.00

วันพฤหัสบดี

 

12.00-14.00

วันศุกร์

 

12.00-14.00 ทำการนำเสนอ

วันเสาร์

 

 

วันอาทิตย์

 

 

e-mail

 

trsai@hotmail.com

Homepage

 

http://www2.cvc.ac.th/trsai/tecno_office 

 

1.  นักศึกษาควรทำงานเป็นระบบกลุ่ม

2.  นักศึกษาแต่ละคนควรจะส่งงานตามกำหนดเวลา

 

เอกสารอ่านประกอบ

  สามารถ Download ที่

http://www2.cvc.ac.th/trsai/tecno_office/tecnooffice.rar

อ่านเอกสารที่นี่ http://www2.cvc.ac.th/trsai/tecno_office/tecnooffice.pdf

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถ Download ใบงาน และ เอกสารประกอบการค้นคว้าได้ที่นี่

ใบงานที่ 1

เรื่อง จัดรูปแบบสำนักงาน เอกสารประกอบการค้นคว้า

กลุ่ม

ใบงานที่ 2

เรื่อง การปฏิบัติงานในสำนักงาน  เอกสารประกอบการค้นคว้า

กลุ่ม

ใบงานที่ 3

เรื่อง เทคโนโลยีสำนักงานสมัยใหม่  เอกสารประกอบการค้นคว้า

กลุ่ม

ใบงานที่ 4

เรื่อง องค์ประกอบในการจัดสำนักงาน  เอกสารประกอบการค้นคว้า

กลุ่ม

ใบงานที่ 5

เรื่อง ระบบ อินทราเนต  เอกสารประกอบการค้นคว้า

กลุ่ม

ใบงานที่ 6

เรื่อง การเก็บข้อมูล  เอกสารประกอบการค้นคว้า

กลุ่ม

ใบงานที่ 7

เรื่อง การประมวลผลข้อมูล เอกสารประกอบการค้นคว้า

กลุ่ม

งาน 1

รายงานเรื่อง ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 1 ฉบับ

บุคคล

พฤติกรรม

บันทึกพฤติกรรมรายสัปดาห์ลงสมุด

บุคคล

แบบฝึกหัด

ทำการบ้าน ประจำบทเรียน

บุคคล

 สอบ

 กลางภาค 1 ครั้ง ปลายภาค 1 ครั้ง

 บุคคล

ตรวจสอบคะแนน

 

 

ผู้สอน

.ธราพงษ์  สายเรือนแก้ว