ชื่อเรื่อง

การพัฒนาวิธีการเรียนรู้วิธีการคำณวนสูตรการเข้าถึงตัวแปรแถวอันดับในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมของนักศึกษาระดับชั้นปวส.1คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบ Step Process และจัดกลุ่มการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

ผู้วิจัย  นายธราพงษ์  สายเรือนแก้ว

 

ชื่อเรื่อง

 การพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ผู้วิจัย   นายธราพงษ์   สายเรือนแก้ว

 

ชื่อเรื่อง                     

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ผู้วิจัย   นายธราพงษ์  สายเรือนแก้ว