รายงานการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน

http://thaihop.visit.ws

ของ  นายธราพงษ์  สายเรือนแก้ว

อาจารย์ 2 ระดับ 7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

สำนักงานการอาชีวศึกษา                    

กระทวงศึกษาธิการ

------------------------------------------------------------------------------

รายงานการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน

ของ นายธราพงษ์  สายเรือนแก้วตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ7

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

  1. การปรับเปลี่ยน เอกสารตำราประกอบการเรียนการสอน

1.1     เปลี่ยนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เนื่องจาก สาเหตุในการจัดทำตำราเรียนซึ่งมีหลากหลาย และมีราคาที่แพง ผู้สอนจึงได้ทำการรวบรวมเป็นเอกสารแบบ E-Book โดยใช้รูปแบบการจัดเก็บแบบ สกุล PDF ไฟล์ สามารถเปิดบน Browser ได้ และสามารถ DownLoad เอกสารไปเก็บไว้บนสื่อของนักศึกษาเพื่อที่สามารถนำไปเปิดอ่านภายหลังได้

อ้างอิง เว็บ http://www.cvc.ac.th/tharapong/elearning หัวข้อเอกสารประกอบการเรียน

รูปภาพ

1.2     Web สำหรับสอนบทเรียนเสริม ให้กับนักศึกษา (ขณะนี้อยู่ระหว่าการปรับปรุงเนื้อหา) เนื่องจากเนื้อหาที่นักศึกษาเรียนจะต้องสอดคล้องกับพื้นความรู้ของนักศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้าง web site สำหรับให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

อ้างอิง เว็บ http://www.cvc.ac.th/tharapong/elearning หัวข้อ web สำหรับนักศึกษา

รูปภาพอ้างอิง

  1. มีการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน บนอินเตอร์เนต แทนการแจ้งในห้องเรียน หรือติดประกาศบนบอร์ดอย่างเดียว ผู้สอนได้จัดทำ

2.1     เว็บบอร์สำหรับติดต่อกับผู้เรียน เพื่อให้สามารถสื่อสารได้หลายทาง มีการสอบถามปัญหาเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งบางครั้งนักศึกษาอาจใช้ติดต่อกับผู้สอนโดยตรง หรือสอบถามปัญหาจากเพื่อผู้เรียนด้วยกันได้

อ้างอิง http://www.cvc.ac.th/tharapong/elearning/ หัวข้อ  Webboard   หรือ

        http://www.cvc.ac.th/tharapong/webboard

รูปภาพ

 

รูปตัวอย่างการติดต่อ

2.2     การประกาศข่าวสารทางสื่ออินเตร์เนต ได้จัดทำระบบข่าวสารจากครู โดยจัดเป็นแบบระบบประกาศข่าวด่วน ข่าวทั่วไปให้กับนักศึกษา โดยไม่ต้องประกาศบนบอร์ดหรือหน้าห้องเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

อ้างอิง  http://www.cvc.ac.th/tharapong/elearning/ หัวข้อ ข่าวสารจากครู  หรือ

            http://c.1asphost.com/macsoft/news/default.asp

รูปภาพ

 

รูปตัวอย่างการติดต่อ การประกาศข่าวสาร

  1. การจัดระบบการเรียน ในรายวิชาโครงการ จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดย

3.1     นักศึกษาได้ ทำงานเป็นกลุ่ม

3.2     นักศึกษาได้ไปศึกษาจากหน่วยงานจริง

3.3     นักศึกษาได้เขียนโปรแกรมให้กับหน่วยงานนั้นจริง ๆ และให้ระบบงานสามารถใช้งานได้

3.4     นักศึกษาประเมินผลตามสภาพจริง

 

  1. มีการบรูณาการหลายรายวิชาของคอมพิวเตอร์ดังนี้

4.1.1            รายวิชาระบบฐานข้อมูล นักศึกษาจะต้องสร้างระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่ไปศึกษา

4.1.2            รายวิชาการเขียนโปรแกรม นักศึกษาจะต้องนำระบบงานนั้นมาสร้างโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้

4.1.3            รายวิชาการออกแบบเว็บ นักศึกษาจะต้องมีการรายงานผลการทำงานขึ้นสู่ระบบ อินเตอร์เนต ในรูปแบบ Web Site ผลงานด้วย

4.1.4            รายวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักศึกษาจะต้องทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

4.2     มีการบูรณาการในรายวิชาอื่น ๆ ดังนี้

4.2.1            รายวิชาภาษาไทย นักศึกษาจะต้องทำเอกสารรูปแบบของการทำผลงานที่ถูกต้องโดยอ้างอิงหรือล้อระบบ การทำปริญญานิพน  ของมหาวิทยาลัย โดยอ้างอิงรูปแบบบางส่วนจาก มหาวิทยาลัยราชฎัชต่าง ๆ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.2.2            รายวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะต้องทำเอกสารบทคัดย่อ (Abstrack) เป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในเอกสาร และ บนอินเตอร์เนตด้วย

 อ้างอิง  http://www.cvc.ac.th/tharapong/elearning/project

รูปภาพอ้างอิง

รูปแสดง web ของรายวิชา

มีตารางควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษา

 

มีการบรูณาการในรายวิชา โดย จัดรูปแบบเอกสารตัวอย่างให้นักศึกษาได้ศึกษา

มีการทำงานเป็นกลุ่ม และจัดให้มีการทำ  Web site ผลงานของนักศึกษา (ตัวอย่างรูปภาพ)

มีการประเมินผลตามสถาพจริงโดย รายงานบน Web Site

 

มีแบบประเมิน และหนังสือการขอความอนุเคราะห์การประเมินตามสภาพจริงจากหน่วยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานด้วย