แฟ้มสะสมงาน

1. สรุปรายงานผลงานย้อนหลัง 3 ปี

2. ผลงานภาคภูมิใจ และ การเป็นวิทยากร

3. งานวิจัยแผ่นเดียว ปีการศึกษา 2550 ถึง 2553

4. รายงานการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนโดยการใช้ระบบ OnLine