Project internet

กรณีศึกษา การใช้อินเตอร์เนตในสำนักงานต่างๆ  มีลักษณะอย่างไร ตัวอย่างอุปกรณ์ ที่ใช้ เทคนิควิธีการที่ใช้ รวมถึงข้อดี ข้อด้อยของระบบที่เราใช้เป็น

กรณีศึกษาด้วย

 

เอกสารการจัดทำโปรเจคประกอบด้วย

1 หน้าปก (ตามแบบที่ส่งให้)

2 คำนำ

3 สารบัญ

บทที่ 1

4 ชื่อของระบบ (กรณีศึกษาจากที่ไหน คัดลอกจากที่ใด หรือ มีแนวคิดเอง)

5 จุดประสงค์ของระบบที่ศึกษา หรือ แนวคิดในการศึกษาระบบนี้

บทที่ 2

6 เทคนิคที่นำมาประยุกต์ใช้

บทที่ 3

7 ข้อดี(จุดเด่อนของระบบ)

8 ข้อด้อย(จุดอ่อนของระบบ)

บทที่ 4

9 การวัดประสิทธิภาพของระบบ(กรณีศึกษา เมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ หรือ เทคนิที่นำมาใช้เมื่อเทียบกับเทคนิคอื่น ๆ ที่มีอยู่)

10 รูปภาพประกอบในระบบนี้

บทที่ 5

11 แนวทางในการพัฒนาต่อไปควรเป็นอย่างไร

12 บรรณานุกรม หรือแหล่งอ้างอิง

เอกสารควรเข้ารูปเล่มสวยงาม และแนบแผ่น CD

 

แบบหน้าปก

 

โครงการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3201-1001

 

เรื่อง

 

กรณีศึกษาเรื่อง

(ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ) กรณีไม่มีตั้งเองก็ได้

 

เสนอ

อาจารย์ธราพงษ์  สายเรือนแก้ว

 

 

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น แผนก

 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ปีการศึกษา 2554

 

 

หมายเหตุ กำหนดส่งก่อนสัปดาห์ที่ 18 (ทั้งเอกสารรูปเล่ม พร้อมCD )