Assignment 5

ระบบเครือข่าย

หัวข้อศึกษา Protocal Network มี อะไรบ้าง

หัวข้อศึกษา ipv6 ว่ามีรายละเอียดย่างไร

หัวข้อศึกษา ชุมสายเซอร์กิตสวิตชิ่ง (Circuit Switching)

            ชุมสายแมสเซจสวิตชิ่ง (Message Switching)

            และแพ็กเกตสวิตชิ่ง (Packet Switching)

หัวข้อที่ศึกษา กรณีศึกษาระบบเครือข่ายในสำนักงานหรือหอพัก

กำหนดส่ง สัปดาห์ที่ 16