คำสั่งในการเลือกเส้นทางการทำงาน แบบทางเลือกเดียว if

 คำสั่งที่ใช้ในการเลือกเส้นทางการทำงาน ทำให้เราสามารถเลือกเส้นทางการทำงานของโปรแกรมได้ตามเงื่อนไขที่อยู่ในโปรแกรม แบบทางเลือกเดียว มีรูปแบบดังนี้

If <นิพจน์เงื่อนไข> then
' คำสั่งเงื่อนไขที่มีค่าเป็น True
End if

คำสั่งในการเลือกเส้นทางการทำงาน แบบสองทางเลือก if else

เป็นการให้คอมพิวเตอร์เลือกทำงานในกรณีที่เรามีทางเลือกสองทางเลือก โดยมีรูปแบบดังนี้

if <นิพจน์เงื่อนไข> then
      <statements done if นิพจน์เงื่อนไขเป็นจริง>
else
      <statements done if นิพจน์เงื่อนไขเป็นเท็จ>
end if

 

คำสั่งในการเลือกเส้นทางการทำงาน แบบหลายทางเลือก else if

คำสั่งที่ใช้ในการเลือกเส้นทางการทำงาน ในกรณีที่มีเงื่อนไขให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจมากกว่า สองทางเลือก ทำให้เราสามารถเลือกเส้นทางการทำงานของโปรแกรมได้ตามเงื่อนไขที่อยู่ในโปรแกรม มีรูปแบบดังนี้

If <นิพจน์เงื่อนไข 1> then
    ' เงื่อนไขที่ 1 ที่มีค่าเป็น True
Elseif <นิพจน์เงื่อนไข 2> then
    ' เงื่อนไขที่ 2 ที่มีค่าเป็น True
Else
     ' เงื่อนไขทั้ง 2 เงื่อนไขที่มีค่าเป็น False
End if

 Select Case ตัวแปร

a. เปรียบเทียบทีละค่า โดยสามารถเปรียบเทียบเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้

MsgBox("พิมพ์Hello")
Dim x As Byte
x = txtMessage.Text
Select Case x
     Case 10
     MsgBox("พิมพ์ 10")
Case 20
     MsgBox("พิมพ์20")
Case Else
     MsgBox("อื่นๆ")
End Select

b. เปรียบเทียบโดยระบุเป็นปลายเปิดด้านใดด้านหนึ่ง

Case Is >= 100
    MsgBox("มากกว่าหรือเท่ากับ 100")

c. เปรียบเทียบเป็นช่วง

Case 20 To 50
     MsgBox("อยู่ระหว่าง 20 ถึง 50")

d. เปรียบเทียบสองค่า

Case 60,70
     MsgBox("เป็น 60 หรือ 70")

e. เปรียบเทียบได้มากกว่าสองค่าแต่ไม่เป็นช่วง

Case 80,85,90 To 99
     MsgBox("เป็น 80 หรือ 85 หรือ 90