เอกสารต่างๆ สำหรับนักศึกษา รายวิชาโครงการ

เนื้อหา

เอกสาร/download

รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร

ตารางปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับตารางการตรวจงาน

เว็บบอร์ดห้อง ชพค. 3/1

แจ้งข่าวสารและสอบถามปัญหา

เว็บบอร์ดห้อง ชพค. 3/2

แจ้งข่าวสารและสอบถามปัญหา

โครงการเพื่อขออนุมัต

เอกสารตัวแบบโครงการ

แบบขอคำปรึกษา

แบบกรอกคำแนะนำจากที่ปรึกษาทั้งภายนอกภายใน

 

เอกสารกำกับการส่งงาน

 

เมื่อเอกสารตรวจสอบการส่งงาน

แบบหนังสือนำส่งกรณีติดต่อบุคคลต่างๆ

เป็นตัวอย่างหนังสือนำส่งกรณีขอติดต่อกับบุคคลต่างๆ

ตัวอย่างแบบบทคัดย่อไทย/อังกฤษ

แบบฟอร์สำหรับเขียนบทคัดย่อ (เมื่อโครงการเสร็จแล้ว สำหรับทำเอกสารประกอบ)

ตัวอย่างบทคัดย่อไทย/อังกฤษ

แบบฟอร์สำหรับเขียนบทคัดย่อ (เมื่อโครงการเสร็จแล้ว สำหรับทำเอกสารประกอบ)

ตัวอย่างเอกสารบทที่1

ตัวอย่างเนื้อหาของบทที่ 1

ตัวอย่างเอกสารบทที่2

ตัวอย่างเนื้อหาของบทที่ 2

ตัวอย่างเอกสารบทที่3

ตัวอย่างเนื้อหาของบทที่ 3

ตัวอย่างเอกสารบทที่4

ตัวอย่างเนื้อหาของบทที่ 4

ตัวอย่างเอกสารบทที่5

ตัวอย่างเนื้อหาของบทที่ 5

หมายเหตุ หากนักศึกษาต้องการใช้เอกสารนั้น สามารถ Save as ไปแก้ไขได้เลย (เอกสารเป็นแบบ Document)

และหากต้องการเอกสารเกี่ยวกับอะไร โปรดแจ้งไว้ใน เวบบอร์ด หากกรณีเร่งด่วน ติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้แล้ว หรือ ที่ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงฯ อาคาร ปฏิบัติการ6