ที่..........(พิเศษ)                                                                                                                     แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

             วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงาย

               สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

 

                                                                                .......   มกราคม   ......

 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การทำโครงการ

 

เรียน ...........................................

 

            ด้วยทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ได้จัดทำการสอนในวิชา

 โครงการรหัสวิชา 3204-2105 โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและศึกษาระบบงานทางธุรกิจ และระบบงานทั่วไป นักศึกษาได้เลือกศึกษาระบบงาน

ของท่าน เพื่อจะพัฒนางานเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระผม ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

และให้คำปรึกษารายวิชานี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา คือ

1. ...........................................................      รหัสนักศึกษา  ..........................

2. ..........................................................       รหัสนักศึกษา  ..........................

3. ..........................................................       รหัสนักศึกษา  ..........................

4. ..........................................................       รหัสนักศึกษา  ..........................

5. ..........................................................       รหัสนักศึกษา  ..........................

ศึกษาระบบงานและพัฒนาระบบงานให้ท่านตามความละเอียดทราบแล้ว

 

           อนึ่ง เมื่อนักศึกษาได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบงานจนจบขบวนการแล้ว จะได้ โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ

 ซึ่งนักศึกษาจะต้องส่งมอบให้ท่านอีกครั้งโดยขอให้ท่านทำการประเมินผลในขั้นตอนสุดท้าย และขอบขอบพระคุณท่านล่วงหน้าที่ให้ความร่วมมือ

ด้วยดีเสมอมา

    

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา         

                                                                               

 

 

 

             ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                       (นายธราพงษ์  สายเรือนแก้ว)

                                                                                                 อาจารย์ 2 ระดับ 7

                                                                                     อาจารย์ผู้ควบคุมการทำโครงการ

แผนกคอมพิวเตอร์

โทร 053-713036 ต่อ 114