รายละเอียดการสอนของวิชา

รหัสวิชา

3204-2203

ชื่อวิชา (ไทย)

หลักการออกแบบเว็บเพจ

ชื่อวิชา (อังกฤษ)

Principles of Webpage Design

จำนวนหน่วยกิจ (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

3 (2-2)

ปรับปรุงล่าสุด

2003-05-29 14:25:32

เนื้อหารายวิชา

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจตั้งแต่ระดับ site Design ซึ่งประกอบด้วย

-          การทำงานของฅโปรแกรม Broeser

-          ลักษณะต่าง ๆ ของ เว็บไซต์

-          โครงสร้างเว็บไซต์

การออกแบบ Navigation  ระดับ Page Design  ซึ่งประกอบด้วย

-          การออกแบบ interface

-          ความละเอียดในการแสดงผล

-          การแสดงสี

-          บทบาทของแฟ้ม

-          โครงร่างเอกสาร

-          การใช้สี

-          การใช้ตัวอักษร

-          การแสดงรูปภาพ

การออกแบบกราฟฟิกสำหรับเว็บ

วัตถุประสงค์ของวิชา

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจ

มีความสามารถในการออกแบบเว็บเพจอย่างง่าย

เห็นคุณค่าความสำคัญของหลักการออกแบบเว็บเพจ

มาตรฐานรายวิชา

สามารถวางแผนการออกแบบเว็บเพจ

สามารถสร้างและเขียนโปรแกรมทำเว็บเพจ

หัวข้อวิชา (Course outline)

ครั้งที่ 1

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจตั้งแต่ระดับ site Design  

ครั้งที่ 2

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บเพจตั้งแต่ระดับ site Design

ครั้งที่ 3

การออกแบบกราฟฟิกสำหรับเว็บ

วิธีการสอน

                การบรรยาย และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามหัวข้อที่กำหนด

                เข้าห้องปฏิบัติการทำ Lab  และ Exercise ตามที่กำหนด

อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสประกอบการสอน และนักศึกษาต้องพัฒนาโปรแกรมและนำส่งบน Web ที่นักศึกษาไปลงทะเบียนไว้

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

     

8.1 เขียนโปรแกรม ตามที่กำหนดในการทำ Lab

20 คะแนน

8.2 การทำ Lab

10 คะแนน

8.3 พฤติกรรม

20 คะแนน

8.4 Midterm

20 คะแนน

8.5 Final

30 คะแนน

 

 

 

การประเมิณผลการเรียน

เกณฑ์ในการประเมินผล มีดังนี้ (การตัดเกรดจะใช้วิธีแบบอิงกลุ่ม ถ้าคะแนนออกมาต่ำเกินกว่าจะอิงเกณฑ์)

ต่ำกว่า 50

F

50-55

D

56-60

D+

61-65

C

66-70

C+

71-75

B

75-80

B+

มากกว่า 80

A

การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบ และให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน

วันจันทร์

 

 14.00-16.00 ปวส.1/1 651

วันอังคาร

 

 12.00-14.00 ปวส.1/2 651

วันพุธ

 

 8.00-10.00 ปวส.1/1 653

วันพฤหัสบดี

 

 

วันศุกร์

 

 17.15-19.15 ปวส.1/2 653

วันเสาร์

 

 

วันอาทิตย์

 

 

e-mail

 

 thaihop@visit.ws

Homepage

 

http://www.thai.net/mkita

 

1.  นักศึกษาควรทำโปรแกรมและการบ้านซึ่งจะช่วยในการทำข้อสอบ Midterm และ Final

2.  สามารถวิเคราะห์การออกแบบโปรแกรมกับเพื่อนได้ แต่การให้เพื่อนสำเนาโปรแกรมหรือสำเนาโปรแกรมของเพื่อน

จะไม่ได้คะแนนใน exercise นั้น

 

เอกสารอ่านประกอบ

 

ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

เนื้อหา

กิจกรรม

1

 

การทำงานของโปรแกรม Broeser

 

2

 

ลักษณะต่าง ๆ ของ เว็บไซต์

 

3

 

โครงสร้างเว็บไซต์

 

4

 

การออกแบบ interface

 

5

 

 ความละเอียดในการแสดงผล

 

6

 

การแสดงสี

 

7

 

บทบาทของแฟ้ม

 

8

 

สอบกลางภาค

สอบข้อเขียน 

9

 

 โครงร่างเอกสาร

 

10

 

 การใช้สี

 

11

 

 การใช้ตัวอักษร

 

12

 

 การแสดงรูปภาพ

 

13

 

 การออกแบบกราฟฟิกสำหรับเว็บ

 

14

 

 Lab

 

15

 

Assignment และส่งผลงานครั้งที่ 2

 

16

 

สอบปลายภาค

สอบข้อเขียน 

ผู้สอน

อ.ธราพงษ์  สายเรือนแก้ว