รายละเอียดการสอนของวิชา

รหัสวิชา

3204-2115

ชื่อวิชา (ไทย)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

ชื่อวิชา (อังกฤษ)

Object Oriented Programming

จำนวนหน่วยกิจ (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

3 (2-2)

ปรับปรุงล่าสุด

2003-05-29 14:25:32

เนื้อหารายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มของวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก กราฟิก การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต

Basic concepts of object oriented software design and development, programming structures in object oriented language, object and class definitions, object attributes and behaviors, base classes, inheritance, arrays, reuse of software components, graphic, creating

 

วัตถุประสงค์ของวิชา

  1. ให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการเขียนและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
  1. ให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ
  2. สามารถใช้ภาษา Java ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้
  3. สามารถใช้ Package/class ของภาษา Java ในการพัฒนาโปรแกรมได้
  4.  สามารถพัฒนาโปรแกรม Applet ได้

หัวข้อวิชา (Course outline)

ครั้งที่

หัวเรื่อง

1

Introduction to Object-Oriented Programming

2

Class in Visual Basic

3

Introduction to Java

4

Control Structures, Methods, Array

5

Object-Oriented Design

6

Classes and Methods,

7

Messages, Instances, and Initialization

8

File and Streams

9

Inheritance

10

String and Characters

11

Graphics and Java2D

12

Exception Handling

13

Polymorphism

14

Multithreading

15

Final Exam

วิธีการสอน

                การบรรยาย และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามหัวข้อที่กำหนด

                เข้าห้องปฏิบัติการทำ Lab  และ Exercise ตามที่กำหนด

อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใสประกอบการสอน และนักศึกษาต้องพัฒนาโปรแกรมและนำส่งบน Web ที่นักศึกษาไปลงทะเบียนไว้

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

    

8.1 เขียนโปรแกรม ตามที่กำหนดในการทำ Lab

20 คะแนน

8.2 การทำ Lab

10 คะแนน

8.3 พฤติกรรม

20 คะแนน

8.4 Midterm

20 คะแนน

8.5 Final

30 คะแนน

 

 

 

การประเมิณผลการเรียน

เกณฑ์ในการประเมินผล มีดังนี้ (การตัดเกรดจะใช้วิธีแบบอิงกลุ่ม ถ้าคะแนนออกมาต่ำเกินกว่าจะอิงเกณฑ์)

ต่ำกว่า 50

F

50-55

D

56-60

D+

61-65

C

66-70

C+

71-75

B

75-80

B+

มากกว่า 80

A

การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบ และให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน

วันจันทร์

 

 

วันอังคาร

 

 

วันพุธ

 

10.00-12.00 ปวส 2/2 653

วันพฤหัสบดี

 

12.00-14.00 ปวส.2/1 653

15.00-17.15 ปวส.2/2 653

วันศุกร์

 

15.00-17.15 ปวส.2/1 651

วันเสาร์

 

 

วันอาทิตย์

 

 

e-mail

 

 thaihop@visit.ws

Homepage

 

http://c.1asphost.com/macsoft/oop/mainoop.htm

 

 

1.  นักศึกษาควรทำโปรแกรมและการบ้านซึ่งจะช่วยในการทำข้อสอบ Midterm และ Final

2.  สามารถวิเคราะห์การออกแบบโปรแกรมกับเพื่อนได้ แต่การให้เพื่อนสำเนาโปรแกรมหรือสำเนาโปรแกรมของเพื่อน

จะไม่ได้คะแนนใน exercise นั้น

 

เอกสารอ่านประกอบ

Timothy A. Budd, Introduction to Object-oriented programming, 2nd Edition, Addison Wesley Longman (

Deitel and Deitel, Java How to Program, 4 Edition 

Bruce Eckle, Thinking Java, 2nd edition, Prentice Hall

ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวา, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตร, 2544

Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Core Java 2, Volume I, The Sun Microsystems press.

Coper James, The Design Patterns Java Companion, Addison-Wesley Design Patterns Series.

 

Interesting Links

http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/api/

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/

 

ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

เนื้อหา

กิจกรรม

1

 

แนะนำวิชาและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 

2

 

Class ใน VB

 

3

 

Lab1 การสร้าง Class ใน Visual Basic

 

4

 

 แนะนำภาษา JAVA

 

5

 

 Control Structures ,Methods ,Array

 

6

 

 Object-Oriented Design

 

7

 

Class and Methods

 

8

 

สอบกลางภาค

สอบข้อเขียน 

9

 

Instances

 

10

 

Inherritance

 

11

 

Polymrophism

 

12

 

Case Study 1

 

13

 

Case Study2

 

14

 

Lab

 

15

 

Assignment และส่งผลงานครั้งที่ 2

 

16

 

สอบปลายภาค

สอบข้อเขียน 

ผู้สอน

อ.ธราพงษ์  สายเรือนแก้ว