รายละเอียดการสอนของวิชา

รหัสวิชา

3204-2102

ชื่อวิชา (ไทย)

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

ชื่อวิชา (อังกฤษ)

Data Structure and Algolithm

จำนวนหน่วยกิจ (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

2 (4)

ปรับปรุงล่าสุด

2003-11-12 14:25:32

เนื้อหารายวิชา

โครงสร้างข้อมูล และการสร้างโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา การเขียนอัลกอริทึม โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลแบบต่อเนื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบไม่ต่อนื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เป็นเชิงเส้น การเรียงลำดับ และการค้นหาข้อมูล

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างข้อมูลกับการเขียนโปรแกรม

มาตรฐานรายวิชา

 

หัวข้อวิชา (Course outline)

ครั้งที่

หัวเรื่อง

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล

2

โครงสร้างข้อมูลและการเก็บข้อมูลแบบแถวอันดับ

3

โครงสร้างข้อมูลและการเก็บข้อมูลแบบแสคต

4

โครงสร้างข้อมูลและการเก็บข้อมูลแบบแถวคอย

5

โครงสร้างข้อมูลและการเก็บข้อมูลแบบบัญชีเชื่อมโยง

6

โครงสร้างข้อมูลและการเก็บข้อมูลแบบต้นไม้

7

การเรียงลำดับ และการค้นหาข้อมูล

วิธีการสอน

                การบรรยาย และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามหัวข้อที่กำหนดโดยค้นข้อมุลบนอินเตอร์เนต ตามใบงาน

         จัดทำผลงานโดยทำเป็นรายงานเอกสารอิล็กทรอนิกส์ จัดเขียนโปรแกรม และจัดลงเว็ปเพจ ประเมินผลงาน

อุปกรณ์สื่อการสอน

นักศึกษาต้องจัดทำรายงาน ตามหัวข้อที่กำหนด

ส่งมอบงานพร้อมรับการประเมินจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ผู้สอน

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

    

8.1 จัดทำผลงานจำนวน 8 ชิ้นงาน

40 คะแนน (งานละ 5 คะแนน)

8.2 สอบกลางภาค

20 คะแนน
8.3 การบ้านและแบบฝึกหัด 10 คะแนน

8.4 พฤติกรรม

10 คะแนน

8.5 Final

20 คะแนน

 

 

 

การประเมิณผลการเรียน

เกณฑ์ในการประเมินผล มีดังนี้ (การตัดเกรดจะใช้วิธีแบบอิงกลุ่ม ถ้าคะแนนออกมาต่ำเกินกว่าจะอิงเกณฑ์)

ต่ำกว่า 50

F

50-55

D

56-60

D+

61-65

C

66-70

C+

71-75

B

75-80

B+

มากกว่า 80

A

การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบ และให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน

วันจันทร์

 

 08.00-12.00

วันอังคาร

 

8.00-12.00 และ 16.00-19.00

วันพุธ

 

14.00-15.00

วันพฤหัสบดี

 

14.00-16.00

วันศุกร์

 

8.00-12.00

วันเสาร์

 

 

วันอาทิตย์

 

 

e-mail

 

trsai@hotmail.com

Homepage

 

 

 

1.  นักศึกษาควรทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย

2.  นักศึกษาแต่ละคนควรจะส่งงานตามกำหนดเวลา และทำด้วยตนเอง

 

เอกสารอ่านประกอบ

 http://203.155.153.145/Document/dstruc.pdf

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

ใบงานที่ 1 จัดทำเว็บเพจเรื่องอัลกอรึทึม
ใบงานที่ 2 จัดทำเว็บเรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบแถวอันดับ และตัวอย่างโปรแกรม
ใบงานที่ 3 จัดทำเว็บเรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบแสคต และตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ใบงานที่ 4 จัดทำเว็บเรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบคิว และตัวอย่างโปรแกรมคิว
ใบงานที่ 5 จัดทำเว็บเรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบบัญชีเชื่อมโยง และตัวอย่างโปรแกรม
ใบงานที่ 6 จัดทำเว็บเรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ และตัวอย่างโปรแกรม
ใบงานที่ 7 จัดทำเว็บเรื่องการเรียงลำดับข้อมูลแบบต่างๆ
ใบงานที่ 8 จัดทำเว็บเรื่องการค้นหาบข้อมูลแบบต่างๆ
พฤติกรรม บันทึกพฤติกรรมรายสัปดาห์ลงสมุด
แบบฝึกหัด ทำการบ้าน ประจำบทเรียน
   

ผู้สอน

อ.ธราพงษ์  สายเรือนแก้ว