รายละเอียดการสอนของวิชา

รหัสวิชา

3204-2205

ชื่อวิชา (ไทย)

การพัฒนาระบบพาณิชอิเล็คทรอนิกส์

 

ชื่อวิชา (อังกฤษ)

E-Commerce

 

จำนวนหน่วยกิจ (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

3(4)

ปรับปรุงล่าสุด

2011-10-19 07:51:11

เนื้อหารายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษา เพื่อ จัดทำเว็บเพจ ในการติดตั้งร้านค้า และการวางแผนการทำการค้า บนอินเตอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้า การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณสำหรับการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมจัดทําเว็บเพจ

2. มีความรูความสามารถในการวางแผนและการจัดทําการคา การประชาสัมพันธานคาและการขายสินคาบนอินเทอรเน็ต

3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานรายวิชา

1. สามารถปฏิบัติวางแผนและจัดการคาขายบนอินเทอรเน็ต

2. เพื่อใหเห็นคุณคความสําคัญ ระบบการคาขายบนอินเทอรเน็ต

หัวข้อวิชา (Course outline)

หน่วยที่

เรื่อง

สัปดาห์

จำนวน  ชม.

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1

4

2

การใช้ภาษาพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2-8

24

3

การใช้ระบบฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

9-14

24

4

การเผยแพร่ข้อมูลทางการค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

15

4

5

การทำธุรกรรมทางการเงินบนระบบพาณิชย์

16-17

8

วิธีการสอน

                การบรรยาย และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามหัวข้อที่กำหนดโดยค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนต ตามใบงาน

         จัดทำผลงานโดยทำเป็นรายงานเอกสารอิล็กทรอนิกส์ จัดเขียนโปรแกรม และจัดลงเว็ปเพจ ประเมินผลงาน

อุปกรณ์สื่อการสอน

นักศึกษาต้องจัดทำรายงาน ตามหัวข้อที่กำหนด

ส่งมอบงานพร้อมรับการประเมินจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และอาจารย์ผู้สอน

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

    

หัวข้อ

หัวข้อที่ส่งงาน

วันที่ส่ง

score

1

Topic/ Activity Diagram/ Progress Chart fo Activity

11 พย. 54

5

2

Site Map

17 พย. 54

5

3

Design Site ทุก ๆ หน้า

24 พย. 54

10

4

Description Site

8 ธค. 54

5

5

Design database

22 ธค. 54

5

6

Login / Admin System

27 ธค. 54

10

7

Order system

10-11 มค. 55

10

8

Member System

18 มค. 55

10

9

Web board

25 ม.ค 55

10

10

Manual of system  รูปเล่ม

30 มค. 54-10 กพ. 55

10

11

เวลาเข้าเรียน

ตลอดภาคเรียน

10

12

Exammination ข้อเขียน

สบค2/1 21 กพ. 55

สบค2/2  21 กพ. 55

10

หากเลยกำหนดวันส่ง หักคะแนนวันละ  1 คะแนน จนหมดคะแนนนั้น

 

 

การประเมิณผลการเรียน

เกณฑ์ในการประเมินผล มีดังนี้ (การตัดเกรดจะใช้วิธีแบบอิงกลุ่ม ถ้าคะแนนออกมาต่ำเกินกว่าจะอิงเกณฑ์)

ต่ำกว่า 50

F

50-55

D

56-60

D+

61-65

C

66-70

C+

71-75

B

75-80

B+

มากกว่า 80

A

การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบ และให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน

วันจันทร์

 

 10.20-12.20  และ14.20-16.20

วันอังคาร

 

14.20-16.20

วันพุธ

 

 -

วันพฤหัสบดี

 

14.00-19.00

วันศุกร์

 

10.20-14.00

วันเสาร์

 

 

วันอาทิตย์

 

 

e-mail

 

mactionman@hotmail.com

Homepage

 

http://www2.cvc.ac.th/trsai

 

 

1.  นักศึกษาควรทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย

2.  นักศึกษาแต่ละคนควรจะส่งงานตามกำหนดเวลา และทำด้วยตนเอง

 

เอกสารอ่านประกอบ

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

ใบงานตามหัวข้อในการส่งงานตามตารางข้างบน

ผู้สอน

อ.ธราพงษ์  สายเรือนแก้ว