รายละเอียดการสอนของวิชา

รหัสวิชา

2201-2406

ชื่อวิชา (ไทย)

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

 

ชื่อวิชา (อังกฤษ)

Program Presentation

 

จำนวนหน่วยกิจ (บรรยาย-ปฏิบัติการ)

2 (4)

ปรับปรุงล่าสุด

2011-10-19

เนื้อหารายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออก
แบบงานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล

วัตถุประสงค์ของวิชา

1.      เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล

2.      รู้หลักการ วิธีการนำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมการนำเสนอ

3.      มีทักษะการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

4.      มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1.      อธิบายความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ

2.      อธิยายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

3.      ประยุกต์ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

หัวข้อวิชา (Course outline)

หน่วยที่

เรื่อง

สัปดาห์

1

การเตรียมการนำเสนอข้อมูล

1-4

2

การใช้โปแกรม Power Point

5-8

3

การสร้าง Clip Video เพื่อการนำเสนอข้อมูล

9-12

4

การใช้โปรแกรม Flash เพื่อการนำเสนอ

12-15

5

การนำเสนอแบบ Active โดย Action Script บน Flash

16-18

 

 

 

วิธีการสอน

                การบรรยาย และศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามหัวข้อที่กำหนดโดยค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนต ตามใบงาน

         จัดทำผลงานโดยทำเป็นรายงานเอกสารอิล็กทรอนิกส์ จัดเขียนโปรแกรม และจัดลงเว็ปเพจ ประเมินผลงาน

อุปกรณ์สื่อการสอน

นักศึกษาต้องจัดทำรายงาน ตามหัวข้อที่กำหนด

ส่งมอบงานพร้อมรับการประเมินจากนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

    

8.1 งานตามใบงานจำนวน 4 ชิ้นงาน

40 คะแนน (งานละ 5 คะแนน)

8.2 สอบกลางภาค

20 คะแนน

8.3 การบ้านและแบบฝึกหัด

10 คะแนน

8.4 จิตพิสัย

10 คะแนน

8.5 Final

20 คะแนน

 

การประเมิณผลการเรียน

เกณฑ์ในการประเมินผล มีดังนี้ (การตัดเกรดจะใช้วิธีแบบอิงกลุ่ม ถ้าคะแนนออกมาต่ำเกินกว่าจะอิงเกณฑ์)

ต่ำกว่า 50

F

50-55

D

56-60

D+

61-65

C

66-70

C+

71-75

B

75-80

B+

มากกว่า 80

A

การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบ และให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน

วันจันทร์

 

 -

วันอังคาร

 

8.20-10.20 ชพค. 1/1

วันพุธ

 

8.20-10.20 ชพค. 1/2

วันพฤหัสบดี

 

8.20-10.20 ชพค.1/2

12.20-14.20 8.20-10.20 ชพค. 1/1

วันศุกร์

 

-

e-mail

 

mactionman@hotmail.com

Homepage

 

http://www2.cvc.ac.th/trsai

 

 

1.  นักศึกษาควรทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย

2.  นักศึกษาแต่ละคนควรจะส่งงานตามกำหนดเวลา และทำด้วยตนเอง

 

เอกสารอ่านประกอบ

 

 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

ใบงานที่ 1

การจัดทำเอกสารเตรียมการนำเสนอ กำหนดส่ง  11 พ.ย.  2554

ใบงานที่ 2

การจัดทำการนำเสนองานแผนกวิชาด้วยการใช้ Power Point    กำหนดส่ง  25 พ.ย.  2554

ใบงานที่  3

การจัดทำ Story Board ก่อนการทำ Clip  กำหนดส่ง  16 ธ.ค.  2554

ใบงานที่  4

การจัดทำ Clip Video ด้วย Movie Maker    กำหนดส่ง  23 ธ.ค.  2554

ใบงานที่  5

การจัดทำ ภาพ ก่อนทำ Presentation ด้วย Flash  กำหนดส่ง  6   ม.ค.  2555

ใบงานที่   6

การจัดทำ การนำเสนอข้อมูลด้วย Flash  กำหนดส่ง  13   ม.ค.  2555

ใบงานที่  7

การใส่ Action Script ใน Flash     กำหนดส่ง  10  ก.พ.  2555

ใบงานที่  8

การสรุปผลการเรียนตามใบงานทั้ง 7 เป็นรายงาน กำหนดส่ง  17   ก.พ.  2555

พฤติกรรม

บันทึกพฤติกรรมรายสัปดาห์ลงสมุด

แบบฝึกหัด

ทำการบ้าน ประจำบทเรียน

 

 

ผู้สอน

อ.ธราพงษ์  สายเรือนแก้ว