โครงการสอน

วิชา โครงการ รหัสวิชา 2201-5001

(Project) 4 (2-6)

 ระดับ ปวช. รหัสวิชา 2201-5001 โปรแกรมวิชาธุรกิจคอมพิวเตอร์

 


คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ศึกษาปัญหาทั่วไปและปัญหาเฉพาะเรื่องเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา การเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ตลอดจนการทำโครงการพิเศษทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavior Objective)

1. ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานเดิมเพื่อพัฒนาระบบงานประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยนำเสนอรายงานประกอบได้
2. ออกแบบระบบงานใหม่โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการออกแบบระบบงานใหม่นำเสนอเป็นรายงานประกอบได้
3. ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล (Database) สำหรับระบบงานใหม่และจัดทำเอกสารประกอบได้
4. พัฒนาระบบงาน / เขียนโปรแกรมระบบงานที่ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบไว้ ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งได้
5.
ติดตั้งและทดลองใช้ระบบงาน พร้อมทั้งประเมินผลการใช้ระบบงานที่พัฒนาขึ้น พร้อมจัดเอกสารประกอบได้
5. จัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการศึกษาโครงการศึกษาเอกเทศฯ ได้ถูกต้องตามมาตรฐานของโปรแกรม

แผนการสอน (Course Syllabus)

สัปดาห์ (Week)

เนื้อหา (contents)

กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities)

1

- แนะนำรายวิชา
- ขั้นตอนการเขียนโครงการและการเสนอโครงการ
- เกณฑ์การพิจารณาขอบเขตของโครงการ

- อธิบาย / บรรยาย / อภิปราย

2

- รวบรวมเอกสารเพื่อเขียนโครงการ
- เขียนโครงการ

- อธิบาย / บรรยาย / ปฏิบัติ

3

- เสนอโครงการ
- พิจารณาอนุมัติโครงการเบื้องต้นโดยผู้สอน
- เสนอโครงการขออนุมัติต่อโปรแกรมวิชา

- อธิบาย / บรรยาย / ปฏิบัติ

4 - 6

- ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานเดิม
- เอกสาร/การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงานเดิม
- การออกแบบระบบงานใหม่
- เครื่องมือที่ใช้สำหรับการออกแบบระบบงานใหม่

- นำเสนอผลงาน / อภิปรายผล

7

- ประเมินและติดตามผล

- นำเสนอผลงาน / อภิปรายผล

8 – 9

- การออกแบบฐานข้อมูล
– การใช้เครื่องมือสำหรับการออกแบบฐานข้อมูล

- อธิบาย/บรรยาย/ปฏิบัติ

10

- ประเมินและติดตามผล

- นำเสนอผลงาน / อภิปรายผล

11 – 15

- การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
- จัดทำเอกสารประกอบการศึกษา

- อธิบาย/บรรยาย/ปฏิบัติ

16

- นำเสนอและขอสอบประเมินโครงงานพิเศษ

- นำเสนอผลงาน / อภิปรายผล


การวัดผล/ประเมินผล (Evaluation)

·       การวัดผล (คะแนนเต็ม 100 %)

·       ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน 10% (ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน)

·       ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการพัฒนาระบบงาน 20 % (ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน)

·       การประเมินของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ 30 %

·       การประเมินของคณะกรรมการสอบโครงการฯ 40 %

การประเมินผล

คะแนน

0-49

50-54

55-59

60-69

70-79

80-84

85-89

90-100

เกรด

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

งานมอบหมาย (Homework/Assignments)

1.      พัฒนาระบบงานประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ระบบงาน หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท Utility อื่น ๆ

2.      จัดทำเอกสารประกอบการศึกษาโครงการพัฒนาระบบงานตามข้อ 1 จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น CD-ROM ซอฟต์แวร์และเอกสาร

3.      นำเสนอผลงานการพัฒนาระบบงานประยุกต์ที่พัฒนาขึ้น (สอบประเมินผลโครงการ)

·       ข้อกำหนดของโครงการเบื้องต้น

·       เป็นโครงการใหม่หรือใช้เทคโนโลยีใหม่ ไม่คัดลอกหรือลอกเลียนแบบโครงการของผู้อื่น ทั้งในสถาบันหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ

·       เป็นโครงการพัฒนาระบบงาน/ซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

·       กรณีเป็นโครงการพัฒนาระบบงานประยุกต์ด้านต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ จะต้องมีการพัฒนาหรือสร้างฐานข้อมูลอย่างน้อย
1 ฐานข้อมูล (จำนวน Table พิจารณาตามความเหมาะสม)

·       ต้องดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการเรียนการสอน (Reference)

1. โอภาศ เอี่ยมศิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยุเคชัน, 2544 , 216 หน้า.
2. อำไพ พรประเสริฐสกุล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design). กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 2. ... 295 หน้า.
4. ชุมพล ศฤงคารศิริ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems). กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. พิมพ์ครั้งที่ 3, 2538, 313 หน้า.
5. ดวงแก้ว สามิภักดิ์. ระบบฐานข้อมูล (Database Systems). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2534,
219 หน้า
6. FRED R. McFADDEN and JEFFREY A. HOFFER. Modern Database Management. CA. : The Benjamin/Cummings Publishing ,Inc. 4th ed. , 1993.

Web site :  http://www2.cvc.ac.th/trsai

อาจารย์ผู้สอน นายธราพงษ์  สายเรือนแก้ว

ตารางปฏิบัติงาน วิชาโครงการ ระดับ ปวช.3

ลำดับ

ชื่องาน

วันที่ส่ง

หมายเหตุ

1

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

2 พ.ย. 54

ผ่านที่ปรึกษา

2

บทที่ 1 โครงการ

4 พ.ย. 54

ตรวจความถูกต้อง

3

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

11 พ.ย. 54

ตรวจเนื้อหาตรงกับงาน

4

บทที่ 3 การเดินโครงการ วิธีการ

18 พ.ย. 54

ตรวจความถูกต้อง

5

บทที่ 3 การออกแบบผลลัพธ์ต่าง ๆ

25 พ.ย. 54

ตรวจความถูกต้อง

6

บทที่ 3 การออกแบบฐานข้อมูล

2 ธ.ค. 54

ตรวจความถูกต้อง

7

บทที่ 3 การออกแบบรายงาน

9 ธ.ค. 54

ตรวจความถูกต้อง

8

บทที่ 3 การเขียน Flow Chart กรณี โปรแกรม

16 ธ.ค. 54

ตรวจความถูกต้อง

9

บทที่ 3 การออกแบบประเมินต่างๆ

23 ธ.ค. 54

ตรวจเนื้อหาตรงกับงาน

10

บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงการ เก็บข้อมูล

28 ธ.ค. 54

ตรวจความถูกต้อง

11

บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงการ คำนวณค่าสถิติ

6 ม.ค. 55

ตรวจความถูกต้อง

12

บทที่ 5 สรุปผลโครงการ ตรงกับบทที่ 2

13 ม.ค. 55

ตรวจความถูกต้อง

13

บทที่ 5 สรุปผลโครงการ ข้อเสนอแนะ

20 ม.ค. 55

ตรวจความถูกต้อง

14

บทคัดย่อ ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ

27 ม.ค. 55

ตรวจเนื้อหาตรงกับงาน

15

รูปเล่ม

3 ก.พ. 55

ตรวจความถูกต้อง

16

ชิ้นงาน

10 ก.พ. 55

ตัวชิ้นงาน

17

นำเสนอผลงาน ประเมินผล

17-18  ก.พ. 55

สอบปลายภาค