หัวข้อในการส่งงานและการสอบเก็บคะแนน e-commerce

หัวข้อ

หัวข้อที่ส่งงาน

วันที่ส่ง

score

1

Topic/ Activity Diagram/ Progress Chart fo Activity

15 ธค. 53

5

2

Site Map

17 ธค. 53

5

3

Design Site ทุก ๆ หน้า

21 ธค. 53

10

4

Description Site

23 ธค. 53

5

5

Design database

24 ธค. 53

5

6

Login / Admin System

28 ธค. 53

10

7

Order system

5-7 มค. 54

10

8

Member System

10 มค. 54

10

9

Web board

14 ม.ค 54

10

10

Manual of system  รูปเล่ม

20 มค. 54-1 กพ. 54

10

11

เวลาเข้าเรียน

ตลอดภาคเรียน

10

12

Exammination ข้อเขียน

สบค2/1 7 กพ. 54

สบค2/2  10 กพ. 54

10

หากเลยกำหนดวันส่ง หักคะแนนวันละ  1 คะแนน จนหมดคะแนนนั้น

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------