Assignment 3

นักศึกษา จงสร้าง text สำหรับป้อนข้อมูลมา 1 text สร้างปุ่มสำหรับรับข้อมูล 1 ปุ่ม

คำสั่ง เมื่อ นักศึกษาป้อนตัวเลขลงไป แล้ว กดปุ่ม ให้การตัดสินใจว่า ตัวเลขที่ป้อน เกิน 50 ให้แสดงบน label ว่า ผ่าน

หากต่ำกว่า 50 แสดงบน label ว่า ไม่ผ่าน

 

กำหนดส่ง วันอังคารที่ 12 ก.ค. 2554 นี้ ในคาบเรียน