ชื่อ นายธราพงษ์ สายเรือนแก้ว ชื่อเล่น อ.แม็ก

ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7

การศึกษา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานลูกเสือ และสารวัตรนักเรียนนักศึกษา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2533-พ.ศ.2542 อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หัวหน้างานศูนย์

์ข้อมูลฯ

พ.ศ.2543-พ.ศ.2544 อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธาน ผู้ช่วยผู้ประสานงานก่อตั้งวิทยาลัยฯ หัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ

พ.ศ.2544-2546 อาจารย์2 ระดับ 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พ.ศ.2546 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ปัจจุบัน อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย หัวหน้างานลูกเสือ สารวัตรนักเรียนนักศึกษาจังหวัดเชียงราย

ติดต่อ

โทรศัพท์ 053-713036 ต่อ 114 มือถือ 0850344010 E-Mail trsai@hotmail.com