นางสาวกรวิกา ปัญญาเสน

ปวส 2.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เกิดวัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2533

นางสาวสายทอง ขุนอินตา

ปวส 2.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

เกิดวัน จันทร์ ที่ 1 กันยายน 2532

 

    
  
      
      


จัดทำโดย
น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทองขุนอินตา
y_w163@hotmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
_