มารยาทหรือธรรมเนียมในการแนะนำให้รู้จักกัน

       1. ควรแนะนำผู้ชายให้รู้จักกับผู้หญิง มิใช่แนะนำผู้หญิงให้รู้จักกับผู้ชาย แต่ถ้าฝ่ายชายเป็นผู้มีตำแหน่งสูง     หรือมีอาวุโสกว่ามาก หรือจะเป็นนายจ้างของฝ่ายหญิง จึงควรแนะนำฝ่ายหญิงให้รู้จักกับฝ่ายชาย
        2. ควรแนะนำคนที่มีอาวุโสน้อยกว่าให้รู้จักกับคนที่มีอาวุโสมากกว่า
        3. คนที่ถูกแนะนำให้รู้จักจะถูกเอ่ยชื่อทีหลัง
        4. สำนวน ใช้ How do you do? ทักทายเมื่อมีการแนะนำให้รู้จักกัน เมื่อฝ่ายหนึ่งกล่าวว่า How do you do?     อีกฝ่ายหนึ่งจะตอบว่า How do you do? เช่นกัน ถ้าต้องการแสดงความเป็นกันเอง จะทักทายกันด้วย     Hello หรือ Hi ก็ได้
        5. สำหรับคนในวัยเดียวกันและเพศเดียวกัน ผู้แนะนำให้รู้จักจะเอ่ยชื่อใครก่อนก็ได้แต่ตามปกติมักแนะนำผู้หญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานให้กับหญิงที่แต่งงานแล้วและแนะนำผู้น้อยให้รู้จักกับผู้ใหญ่
        6. เมื่อแนะนำตัวเองไม่ต้องมี Miss., Mr. , หรือ Mrs. นำหน้าชื่อ ให้บอกชื่อเฉย ๆ ในทำนองเดียวกัน เมื่อแนะนำสามีหรือภรรยา ไม่ต้องใช้ Mr. หรือ Mrs. นำหน้าชื่อ 
      
      
      

                  

จัดทำโดย
น.ส.กรวิกา ปัญญาเสน,นางสาวสายทองขุนอินตา
y_w163@hotmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
_