โปรแกรมประมวลผลคำ
(program)

แปลกใจ     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์