You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip LoginSkip Course categoriesSkip แหล่งการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ขนาด และความละเอียดของภาพประจำตัวผู้สอน และผู้เรียน
by Admin . - เสาร์, 22 พฤษภาคม 2010, 07:21 PM
 
เมื่อผู้สอน หรือผู้เรียนได้เข้าใช้ระบบบทเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการคือ การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร+ตัวเลข และการแก้ไขประวัติส่วนตัว โดยให้ผู้เรียน หรือผู้สอนเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง และขนาดภาพประจำตัว จะต้องเป็นภาพของบุคคลนั้น ๆ ที่มี ขนาด 100X100 pixel และมีความละเอียดไม่เกิน 72 dpi
ผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ขอสร้างรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
by Admin . - อาทิตย์, 16 พฤษภาคม 2010, 07:27 AM
 

 ขณะนี้ระบบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมที่จะให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายทุกคนแล้ว ขอให้ครูที่ต้องการสร้างรายวิชา กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล และรายวิชาที่ต้องการสร้างอยู่ประเภทของรายวิชาหรือหมวดใดได้เลยนะครับ โดย Download แบบฟอร์ม แจ้งมาที่ e-Mail: sarakorn@cvc.ac.th หรือที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (124) หรืองานสื่อการเรียนการสอน (115)

ผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนออนไลน์
by Admin . - ศุกร์, 16 เมษายน 2010, 10:27 PM
 
     ขณะนี้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุง Server สำหรับ e-Learning การเรียนการสอนแบบออนไลน์ใหม่ โดยใช้ Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ เปิดบริการแก่ครู ดำเนินการจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ และบริการให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนรู้ตามลำดับ ตามช่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่ครูได้จัดเตรียมอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ
      ดังนั้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 บทเรียนออนไลน์สามารถเปิดให้บริการแก่ครู และนักเรียน ได้อย่างแน่นอน ครูท่านใดต้องการเปิดรายวิชาออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ภายใน 124)

(แก้ไขโดย ศรากร บุญปถัมภ์ - อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2010, 03:09PM)


ที่มา:http://www.thaiall.com

บทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้จัดขึ้นเพื่อสนองตอบแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นให้การศึกษาตลอดชีวิต และแนวนโยบาย "ปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ" ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 Today พุธ, 21 สิงหาคม 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip ผลงาน/สื่อการเรียนการสอน

ผลงาน/สื่อการเรียนการสอน

ยิ้ม การบัญชีเบื้องต้น 2 : โพธิ์ตะวัน ทีโยตระกูล
ยิ้ม การถ่ายภาพวีดิทัศน์ : ศรากร บุญปถัมภ์
Skip Visitor Counter

Visitor Counter

25297